Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola se jakožto správce osobních údajů zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávat odpovědně a v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kontaktní údaje správce:

Mateřská škola Hrušovany 15, Hrušovany č.p.15, 431 43

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:   

Svazek obcí Chomutovsko                                                                                                                       Pavlína Knížková

E-mail: p.knizkova@dso-chomutovsko.cz

Tel.: +420 720 128 387

Účely zpracování osobních údajů:

 • splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 • splnění právních povinností, které se na školu vztahují
 • uzavření a následné plnění smlouvy mezi školou a smluvním partnerem
 • ochrana oprávněných zájmů

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, může subjekt údajů souhlas kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí škola zpracování osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou souhlasem subjektu údajů.

Příjemci osobních údajů:

 • orgány veřejné moci
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • další příjemci dle potřeb a pokynů správce

Práva subjektů údajů:

 • právo na informace o zpracování osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Jednotlivá práva je možné uplatnit přímo u správce osobních údajů.