Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ


Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka
...............................................................................................................................
datum narození ...............................................................................................................................
trvale bytem: …......................................................….......................................................................
1. P rohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s d oporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V
Dne
…………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
n
ebo
P
odpis zákonného zástupce nezletilého


Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.