Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Škola: Mateřská škola Hrušovany 15, příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č.j.: 32/15

Účinnost od: 1.1. 2016

Spisový znak: Ř-1-15

Skartační znak: A 5

Změny: 1.9. 2017

 

 

Adresa školy:      Mateřská škola

 Hrušovany 15

 431 43

Telefon:    474 692 310-kl.20,21

                   602 279 569

Vedoucí ŠJ: Jana Hrušíková

Kuchařka: Eva Baarová

                           

Zásady provozu

 

 • Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb. o školním stravováním, ve znění pozdějších předpisů ( 17/2015 Sb.)

 • zákonem č. 561/2004 Sb., ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů

 • zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 602/ 2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnosti epidemiologicky závažných a č. 410/2005 sb., o hygienických požadavcích na prostor a provoz zařízení pro výchovu a vzděláními dětí a mladistvých, v platném znění

 • vyhláškou ministerstva financí č. 17/2008 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 •  

  škola neposkytuje dietní stravování

   

  Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými ve vyhlášce o školním stravování  (v příloze č.1 této vyhlášky) a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených (v příloze č.2 )  vyhlášky o školním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

   

  Organizace stravování

   

 • příprava stravy je zajišťována denně přímo ve školní jídelně

 • dodávání potravin zajišťuje: Obchod v Hrušovanech, f. BIDFOOD , AVENTA, GASTROPLUS, LAKTEA

 • provoz školní jídelny : v době přesnídávek od 9.00 - 9.30 hod.

   v době oběda od 11.30 – 12.00 hod.

  v době svačin od 14.00 - 14.30 hod.

   

 • dohled nad bezpečností a ochranou dětí a čistotou stolů během výdeje zajišťuje personál školy

 • podávání svačin, obědů a přesnídávek u mladších dětí zajišťuje učitelka, u starších dětí je systém částečně samoobslužný

 • možnost přídavků jídla a pití na požádání dítětem

 • časový odstup jednotlivých jídel v předškolním zařízení nesmí přesáhnout 3 hodiny

 • příprava a doplňování nápojů zajišťuje výhradně školní jídelna, nápoje používané k zajištění pitného režimu ( pitná voda, ovocné sirupy, džusy) dále teplé nápoje (čaje, mléka, kakaa, bílé kávy…). Nápoje jsou připravovány hned na začátku provozní doby v uzavíratelné nádobě a jsou neustále doplňovány. Další jsou také připravovány jako součást svačin, obědu a přesnídávek. Systém obsluhy také částečně samoobslužný.

 • Použité nádobí je viditelně odděleno od čistého, během dne je zajišťována kontrola a výměna použitého nádobí

   

   

  Výše stravného:

   

  Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí novelou vyhl.107/2008 Sb. O školním stravování platná od 1.4.2008 příloha č. 2.

  Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4.

   

denní jídlo 3-6 let

FN Kč /den /strávník

v rozmezí

přesnídávka

  6,00

  4,50 až   7,00

oběd

15,00

11,00 až 20,00

svačina

  6,50

  4,50 až   7,00

na nápoje

  2,50

  2,00 až   4,00

Celkem

30,00 Kč

22,00 až 38,00 Kč

 

 

 

denní jídlo 7/10 let

FN Kč/den /strávník

v rozmezí

přesnídávka

  7,00

  5,50 až   9,50

oběd

16,00

13,50 až 26,00

svačina

  6,50

  4,50 až   7,00

na nápoje

  2,50

  2,00 až   4,00

Celkem

32,00 Kč

25,50 až 46,50 Kč

STRÁVNÍCI 15 A VÍCE LET - ZAMĚSTNANCI

oběd 32,00

 

 

Způsob úhrady stravného:

 • hotově v kanceláři školy vždy od 5. do 10. dne v měsíci nebo na účet školy – č.ú. 61062002/2700

 • odhlášené stravné v jednom měsíci je další měsíc odečteno

 • Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného bude dítě úplně vyloučeno z docházky MŠ, dle školského zákona 561/2004  Sb. § 35, v platném znění / kromě dětí s povinnou předškolní docházkou /.

 • Vyúčtování stravného je prováděno každý měsíc

   

  Přihlášení stravného:

 • dítě je ke stravnému přihlášeno automaticky po přijetí do mateřské školy

   

   

  Odhlášení stravného:

 • osobně nebo telefonicky se hlásí na třídě nebo u vedoucí školní jídelny vždy den předem, výjimečně ( při onemocnění ) do 8,00 hodin v den odhlášení

 • Podle § 4 odst. 9. vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování má strávník (dítě) nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den nemoci.
  Oběd si může vyzvednout v kuchyni MŠ do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.
  Dítě se stravuje vždy pokud je přítomno v době výdeje stravy.
  Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady viz." Pokyny pro výdej stravy do jídlonosičů."

 • Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

   

Závěrečné  ustanovení


S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při zahájení nového školního roku.
Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost dne 1.9.2015.
Je vyvěšen na nástěnce u ved. ŠJ a v prostoru šaten MŠ.

 

Jana Hrušíková, vedoucí ŠJ

 


V  Hrušovanech, dne 1.9.2015