Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Žádost přijata dne:

Registrační číslo:

Č.j.:

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – MŠ Hrušovany, Hrušovany 15, 431 43

 

ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ:

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Místo trvalého pobytu:

Datum nástupu k předškolnímu vzdělávání od:

V ZASTOUPENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŘÍZENÍ:

  • Zákonný zástupce ( rodiče )

Jméno a příjmení matky:

Místo trvalého pobytu:

Jméno a příjmení otce:

Místo trvalého pobytu:

Prohlašuji , že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem ve výběru školy:  ANO – NE (zakroužkujte )

Podpisy obou zástupců:

 

  • Poručník:

Jméno a příjmení:

Místo trvalého pobytu:

Podpis :

  • Adoptivní rodič:

Jméno a příjmení:

Místo trvalého pobytu:

Podpis:

 

Telefonický kontakt na zákonného zástupce, který bude vyřizovat záležitosti spojené se zápisem do MŠ:

 

Doručovací adresa:

ID datové schránky:

 

V Hrušovanech dne:

 

K rukám ředitelky MŠ došlo dne:

Rozhodnutím, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů na úřední desce  ( před budovou školy a na webových stránkách školy  -

www.obec-hrusovany/mateřskáškola ) pod přiděleným registračním číslem.

Podpis ředitelky školy, razítko:

 

 

 

Příloha:

Č.1 Vyjádření dětského lékaře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 k Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

VYJÁDŘENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE

 

JMÉNO DÍTĚTE:       

DATUM NAROZENÍ:

 

Potvrzuji, že dítě je řádně očkováno :      ANO                      x                      NE

 

nebo

 

má doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, popř. pro dočasnou kontraindikaci (z dlouhodobého hlediska brání zdravotní stav dítěte podání očkovací látky). 

 

 

ANO  x  NE

 

V:

Dne:

 

 

Podpis a razítko lékaře: