Obsah

Mateřská škola Hrušovany 15

 

Č.J.: 25/17

Spisový znak: Ř-4-17

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

Motto:

 

„Žít a nechat žít“

aneb

zacházet různě s různými dětmi

 

 

 

 

 

Vydala: Jana Hrušíková, ředitelka školy

 

Platnost dokumentu : od 1.9. 2017

AKTUALIZACE: K 1.9.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program byl vytvořen pedagogickými pracovníky MŠ, zpracován podle naší dosavadní praxe a zkušeností s místními podmínkami.

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

 1. Identifikační údaje školy
 2. Obecná charakteristika školy
 3. Podmínky vzdělávání
 4. Organizace vzdělávání
 5. Charakteristika vzdělávacího obsahu
 6. Vzdělávací obsah
 7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Identifikační údaje školy

 

 

 

 

Název školy:              Mateřská škola Hrušovany 15

           

Sídlo školy:                č.p. 15, 431 43 Hrušovany

 

Telefon:                      602 279 569

 

Zřizovatel:                  obec Hrušovany

 

Statutární zástupce: Jana Hrušíková

 

 

Vzdělávací program:            

 

Osobnostně orientovaný model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obecná charakteristika školy

 

 

 

 

 

Mateřská škola v Hrušovanech je jedinou v obci a její historie sahá až do roku 1971. Původně byla v budově škola základní a ve zmíněném roce ji vystřídala škola mateřská. Její činnost a poslání bylo přerušeno pouze v letech , kdy pro nízký počet dětí byl  zřízen pouze Dětský útulek s jednou učitelkou. Od r. 2003 je zdejší školička samostatnou organizací, kterou zřídila obec Hrušovany. Je to jednotřídní venkovská škola.

Její sídlo je v budově obecního úřadu, kde se nachází také pošta a zabírá celé 1.poschodí budovy a část přízemí, kde je umístěna šatna dětí, šatna zaměstnanců, úklidová komora a kancelář školy. Rozlehlá zahrada školy má 665 m2 a slouží potřebám dětí a pedagogů při plnění vzdělávacího programu i při volných činnostech.

Obec Hrušovany stojí na samém okraji okresu Chomutov a její součástí jsou další obce –Lažany a Vysočany. Našich služeb využívají také občané z Hořetic a Žíželic.

Mateřská škola se podílí na životě obce, spolupracuje se zřizovatelem, rodiči, občany obce a dalšími partnery.

Kapacita mateřské školy je stanovena dle hygienických a prostorových požadavků na 25 dětí předškolního věku. Má tedy 1 třídu.

Součástí školy je školní jídelna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podmínky vzdělávání

 

 1. Materiální

 

Kapacita mateřské školy je stanovena dle hygienických a prostorových požadavků na 25 dětí předškolního věku. Škola má dvě místnosti na hry a pohybové činnosti dětí, jednu třídu sloužící jako jídelna a místo pro klidové činnosti a hry u stolečků, dvě místnosti k odpočinkovým činnostem a spánku, zdravotně hygienické zařízení ( WC + umývárna ) a  svoji kuchyň pro přípravu a výdej jídla.

Místnosti pro děti jsou vybaveny vhodným nábytkem. Ložnice je stálá, vybavena postýlkami a lehátky s matracemi.  V hernách a ve třídě jsou dětem k dispozici židličky, stolky, nábytek v hracích koutcích, police a skříňky pro ukládání hraček. Důraz je kladen na estetiku prostředí a rozmístění dle potřeb dětí. Hračky a pomůcky jsou průběžně během školního roku doplňovány, vyřazovány a při jejich výběru dbáme na vzdělávací a rozvojové potřeby dětí, vhodný materiál, funkčnost a bezpečnost. Děti mohou využívat počítač a interaktivní tabuli ke hrám i vzdělávání. Ve velké herně, sloužící také k pohybovým činnostem, je rozmístěno tělocvičné nářadí a náčiní vhodné pro předškoláky. Její vybavení průběžně doplňujeme o další prvky, které napomáhají rozvoji dětí. Hygienické zázemí je nově vybaveno dávkovači toaletního papíru, papírových ručníků a mýdla, zrekonstruováno pro 25 dětí – 5 umyvadel, toaletních mís, jeden dětský pisoár a sprchový kout. Nově je vestavěno i hygienické vybavení pro zaměstnance školy. V červenci a srpnu 2008 byla provedena celková rekonstrukce vytápění budovy a také mateřské školy, kde máme vybudováno podlahové vytápění pro zlepšení klimatických podmínek.

Děti mají možnost vystavovat obrázky a výtvory, které slouží k výzdobě heren i jiných prostor školy a jako informace rodičům o jejich činnostech.

Zahrada mateřské školy má 2 krytá pískoviště a nově zabudované herní prvky – duhový domeček, 2 pružinová houpadla, skluzavku, houpačky a malý kolotoč. Je využívána k prožitkovému učení, sezónním činnostem ( otužování, shrabování listí, hry se sněhem, setí a sázení rostlinek…), pohybovým činnostem a experimentálním činnostem s materiály. Zahradu zdobí nově vystavený altán , opravená zeď a  ploty, vysetá tráva a zeleň.. Obec nám vychází vstříc a tak prošla rekonstrukcí  také kůlna na hračky a nářadí, která má novou střechu, fasádu a dveře. O zahradu se starají zaměstnanci školy a pomáhají nám zaměstnanci obce ( sekání trávy, úklid odpadu, drobné opravy apod.)

Naše záměry:

 1. Udržovat zahradu bezpečnou pro všechny
 2. Zrekonstruovat a vybavit druhou část zahrady
 3. Obnovovat počítačové, elektronické a interaktivní vybavení pro děti
 4. Doplnit odpočinkový koutek o sedací vaky nebo polštáře

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Životospráva dětí

 

Škola má dostatečné prostory pro dostatek volného pohybu dětí a děti je mohou využívat podle vlastních potřeb. K zajištění bezpečnosti jsme nechali vybourat zeď mezi oběma hernami tak, že vidíme do všech prostor, kde si děti hrají. 

Součástí školy je školní jídelna, ve které se dětem připravují veškeré pokrmy a nápoje na základě platných technologických postupů, dodržování výživových norem a sledování kritických bodů v samotné přípravě a výdeji jídla i nápojů. Děti mají po celou dobu provozu zajištěn pitný režim, částečně samoobslužný. Jídlo děti konzumují dle vlastní potřeby, nejsou do něj nuceny a mohou si říci, kolik snědí. Obsluhují se částečně sami – učitelky pouze roznášejí jídlo. Tím se rozvíjejí v samostatnosti a dovedností v rámci sebeobsluhy.

Režim dne umožňuje pružně reagovat na aktuální potřeby, plánované i nahodilé situace a věkové možnosti dětí. Řízené i spontánní činnosti se konají v MŠ, na zahradě školy i mimo. Doba jednotlivých činností je uzpůsobena potřebám dětí i momentální situaci. To platí také pro odpočinek a spánek na lůžku, kdy respektujeme individuální potřebu dítěte a doplňujeme vhodnými klidovými aktivitami.

Zaměstnanci školy dodržují zásady zdravého životního stylu, pracoviště mateřské školy je zcela nekuřácké.

Naše záměry:

 

 1. Dbát na dodržování spotřebního koše
 2. Zařazovat více celozrnného pečiva
 3. Poskytovat kvalitní potraviny za dostupnou cenu
 4. Ve spolupráci se zřizovatelem zprovoznit druhou část zahrady pro volný pohyb dětí

 

 

 

 1. Psychosociální podmínky

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy je domlouván jeho adaptační režim s rodiči. Ten může být různě dlouhý a závisí především na věku dítěte a jeho sociálním vyzrání. Kolektiv zaměstnanců se snaží vycházet vstříc dětským přáním a citlivě přistupovat k jednotlivcům. Všechny děti mají stejné možnosti, jsou tolerovány a stavěny na stejnou úroveň. Ze strany dětí je vůči ostatním jednotlivcům usměrňováno podceňování, náznaky zesměšňování či dokonce šikany. Pro zaměstnance je takové chování zcela nepřípustné.

Děti jsou vedeny ke kamarádství, vzájemné pomoci a kolektivnímu porozumění.     

 Dětem jsou nabízeny volné hry a řízené činnosti, sledující určitý cíl. Zapojují se téměř do všech činností, které v mateřské škole probíhají, přičemž musí být dodržována pravidla bezpečnosti a hygieny. Vzdělávání vychází ze života dítěte a jeho okolí, respektuje jeho rozumové možnosti, potřeby a životní tempo. Učitelka děti povzbuzuje a měla by se vyhnout zbytečným negativním slovním komentářům a hodnocením, podporovat a tolerovat samostatnost v rozhodování dětí o tom, s čím a jak si bude hrát, co ho zrovna baví a zajímá. Vzájemná důvěra a tolerance je nezbytná.

 

 

 

Naše záměry:

 1. Vyhýbat se negativnímu hodnocení dětí a vyzdvihnou kladné stránky a úspěchy
 2. Být dětem partnerem, ne autoritou
 3. Udržovat a dbát o přátelské a pozitivní klima na škole

 

 

 1. Organizace

 

Organizace je zajištěna především denním režimem, který není striktně časově dodržován, ale jeho volné uspořádání umožňuje reagovat na aktuální potřeby a neplánované změny během dne.

Organizace vzdělávání umožňuje adaptaci dětí na prostředí mateřské školy, dostatečné pohybové vyžití, spontánní i řízené činnosti, pořádání akcí pro děti, rodiče i veřejnost, hygienické zázemí respektované soukromým, odpočinek a především hry dětí. Děti mají možnost ponechat si své stavby a vytvořené prostory ( pro např. námětové hry ) rozestavěné v prostoru k dalšímu využití a k rozvíjení her. Občas plánujeme organizaci vzdělávání venku. Často zařazujeme zdravotní pohybové aktivity a prvky jógy.

Všechny aktivity umožňují zapojení do kolektivu i samostatné projevování či práci v malých skupinkách. Děti mají právo na aktivní vyžití i na „pouhé“ pozorování ostatních. Škola je k tomu přizpůsobena vybavením, průběžně doplňována materiálem, pomůckami a nábytkem, přičemž dodržuje stanovenou kapacitu počtu dětí.

Naše záměry:

 1. Organizovat činnosti dětí více na venkovní prostory – zahrada školy, park, fotbalové hřiště, okolní příroda
 2. Využívat společné pracovní doby učitelek u dětí ke zlepšení organizace vzdělávacích činností

 

 

 1. Řízení mateřské školy

 

Školu řídí svými povinnostmi a kompetencemi ředitelka školy. Zpracovává a aktuálně přizpůsobuje školní a provozní řád. Kontroluje a hodnotí chod MŠ a na základě výsledků plánuje další postupy. Povinnosti a úkoly zaměstnanců jsou stanoveny v náplni práce pro jednotlivé funkce.

Ředitelka spolupracuje se zřizovatelem, s Krajským úřadem, s Pověřenou obcí Chomutov, se Základní školou v Údlicích, s mateřskými školami v okolí, s Pedagogicko psychologickou poradnou v Chomutově, se SPC v Měcholupech.

Všichni zaměstnanci spolupracují, vzájemně se doplňují a zastupují v činnostech. Ve své práci jsou průběžně hodnoceni.

Ředitelka školy nemá svého zástupce.

Naše záměry:

 1. Průběžně aktualizovat a doplňovat systém kontrol, zaměřit se na podstatné – vzdělávací obsah, podmínky vzdělávání
 2. Zapojovat všechny zaměstnance do řízení školy a delegovat část úkolů  – týmová práce
 3. Aktualizovat systém sebehodnocení
 4. Motivovat ke spolupráci rodiče

 

 1. Personální a pedagogické zajištění

 

Chod školy zajišťují kvalifikovaní zaměstnanci, kteří si průběžně doplňují znalosti a další kvalifikační požadavky. Pedagogický tým tvoří ředitelka, učitelka a podle potřeby asistentka pedagoga a chůva pro děti. Služby pedagogických zaměstnanců je organizována tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče o děti. Podle možností a podmínek školy je zajištěno překrývání přímé pedagogické práce u dětí, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny.  Nepedagogičtí zaměstnanci školy jsou: vedoucí školní jídelny, kuchařka, školnice.

 

Ředitelka školy ( vedoucí ŠJ )

/                            

Učitelka, AP, chůva              školnice   kuchařka

                                                                     

 

 

Naše záměry:

 1. Zajistit a udržet kvalifikovanost pedagogických pracovníků
 2. Dále se vzdělávat v oblastech dalšího rozvoje školy – semináře, školení, kurzy
 3. Podle podmínek školy využívat a podporovat sebevzdělávání
 4. Optimálně přizpůsobit pedagogickou činnost u dětí

 

 

 

Spoluúčast rodičů

 

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, spolupracuje s rodiči, na požádání jim pomáhá ve výchově dětí a zajišťuje společné akce. Rodiče mají možnost účastnit se dění v MŠ, navrhovat další spolupráci, vzdělávací témata a společné akce. Do mateřské školy mohou po domluvě s pedagogickými pracovníky vstupovat v průběhu celého dne a účastnit se tak činností s dětmi. Vzájemné vztahy mezi rodiči a zaměstnanci školy jsou na dobré úrovni, k rodičům se snažíme být maximálně vstřícní.

Rodiče mají právo na informace o vzdělávání dětí a 2-3 x ročně jsou zváni na třídní schůzky. Pedagogové pracují s informacemi o dětech a rodině důvěrně, citlivě a  bez vyžádání neposkytují žádné rady o výchově.

Zahájili jsme spolupráci s rodiči dětí, které ještě do mateřské školy nenastoupily. Pořádáme pro ně 1 x za měsíc Odpoledne otevřených dveří, kdy mohou s dětmi navštívit naši školu a adaptovat je na zdejší prostředí a personál.

Naše záměry:

 1. Spolupracovat s rodiči při tvorbě ŠVP a TVP
 1. Dále zařazovat akce, na kterých se budou rodiče aktivně podílet
 2. Motivovat rodiče k účasti na třídních schůzkách
 3. Pokračovat v adaptačních programech pro batolata
 4. Získat ke spolupráci prarodiče – např. čtení pohádek dětem

 

 

 

Akce pro rodiče a děti:

 • Třídní schůzky
 • Tvořivá odpoledne
 • Cvičíme se zvířátky
 • Vánoční besídka a posezení
 • Vánoční zpívání
 • Odpoledne pro maminky
 • Rozloučení s předškoláky

 

Velice rádi uvítáme další nápady a náměty se strany rodičů, ale i širší rodiny. 

 

 

4. Organizace vzdělávání

 

 

Předškolní vzdělávání dětí je organizováno pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let v jedné třídě pro 25 dětí , kam jsou přijímány všechny děti v průběhu celého školního roku, pokud to kapacita a podmínky vzdělávání školy dovolí. Podle § 34a odst.1 školského zákona plní povinnou předškolní docházku děti, které dosáhly do 31.8. 5 let od počátku školního roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Podmínky omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání stanoví Školní řád.

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 • Mateřská škola je vybavena pomůckami a hračkami, které jsou vhodné pro dvouleté děti
 • Ve třídě jsou pro zajištění bezpečnosti znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty a jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek
 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku
 • Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte, v umývárně jsou vhodná umyvadla, malé toalety a možnost použití nočníku.  
 • V šatně je úložný box na náhradní oblečení a hygienické potřeby pro děti.
 • Režim dne je upraven tak, aby respektoval potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).Děti si pro pocit pohody a bezpečí mohou donést hračku nebo oblíbenou věc z domova.
 • Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.
 • Učitelky uplatňují k dětem laskavě důsledný přístup. Činnosti, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou pedagogických pracovníků: řízené a pohybové činnosti v dopoledních hodinách.
 • V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření.
 • Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.
 • Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.
 • Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti stejné.
 • Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přizpůsobujeme jejich vzdělávání tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem.

 

 

 

Zápis do mateřské školy se koná v období od 2. května do 16. května po dohodě se zřizovatelem. Termín a místo zápisu je zveřejněno na webových stránkách obce, školy a na vývěskách v obci a ve škole.

Individuálně přizpůsobujeme dobu adaptace dětí na prostředí MŠ a podmínky zajištění organizace  –  dny otevřených dveří, návštěvy nově zapsaných dětí v době letních prázdnin, přítomnost rodiče dle individuální potřeby dítěte, společné zajišťování pobytu venku apod. 

 

 

 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu

 

OSOBNOSTNĚ ORIENTOVANÝ MODEL

 

Základní filosofie programu

 

Vychází z tradic české předškolní výchovy s orientací na osobu – dítě, neformální a individuální přístup k dítěti při dosahování vzdělávacích cílů. Záměrem je, aby dítě získalo psychickou, sociální a přiměřenou fyzickou samostatnost a dovednost i schopnosti důležité pro další rozvoj a pro život. Požadavky na pedagogy:

 • směrem k dítěti – zdvořilá a přátelská komunikace, citlivá reakce na potřeby dětí, naslouchání dětem, projevy náklonnosti a důvěry, přiměřené požadavky, kladné a povzbuzující hodnocení, podpora samostatnosti a optimální podmínky pro vlastní rozvoj, možnost ovlivňování situací ve svém životě, rovné příležitosti ke vzdělávání
 • směrem k rodině – snaha o maximální spolupráci, spoluúčast na dění v mateřské škole, nabízení různých činností s přihlédnutím k potřebám jedinců, pomoc rodině při výchově a řešení vzdělávacích problémů dětí, poskytování speciální podpory dětem v případě potřeby
 • vztah k počátečnímu vzdělávání – přirozené rozvíjení možností a schopností v určitém věku dítěte, postupný a nenásilný rozvoj, podpůrná opatření pro děti se vzdělávacími potřebami i pro nadané, rozvoj komunikace, odpovědnosti, seberealizace a mravní vyspělosti
 • vztah k situačnímu učení, hře a komunikace – pomoc a porozumění dospělého při rozvíjení, vytváření citlivé atmosféry a zájmu druhých, navazování na osobní prožitky, vyjádření vlastních představ
 • individuální přístup

 

 

 

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou:

 • spontánní činnosti a hry
 • didaktické hry
 • námětové hry
 • ekologické hry
 • prožitkové učení
 • situační činnosti
 • kooperativní hry a činnosti
 • pohybové aktivity
 • relaxační a odpočinkové aktivity

 

 

 

 

 

6. Vzdělávací obsah a priority

 

Vzdělávací cíl školy:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své prostředí

 

Vzdělávací program je zpracován v integrovaných blocích, které nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a budou rozpracovány v Třídním vzdělávacím plánu školy.  

 

 

TŘÍDNÍ VZDĚLAVACÍ PLÁN

KALEIDOSKOP POZNÁVÁNÍ“

 

 

INTEGROVANÉ BLOKY:

  SKOKEM SKOK-HOPY HOP

BUDEME SI POVÍDAT

DĚTI, POJĎTE SEM

KDO JSI TY, A KDO JSEM JÁ

UŽ JE TU ZAS TEN HEZKÝ ČAS

VODA, ZEMĚ, VZDUCH

 

 

 

I.SKOKEM SKOK-HOPY HOP(Dítějeho tělo)

 

Charakteristika bloku: Záměrem bloku je stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou i pohybovou zdatnost a podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.

Vzdělávací cíle:

- uvědomění si vlastního těla

-rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

- rozvoj a užívání všech smyslů

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody

i pohody prostředí

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Nabídka činností:

- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,

materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým

používáním

- zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační

cvičení)

- smyslové a psychomotorické hry

- konstruktivní a grafické činnosti

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých

životních návyků

- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

- příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků

a závislosti

Očekávané výstupy:

- zachovávat správné držení těla

- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

- vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově

rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem

apod.)

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

- zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit

po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

- pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde

v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,

sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůcka

 

 

 

 

 

II.BUDEME SI POVÍDAT (Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč)

 

Charakteristika bloku: Záměrem tohoto bloku je rozvíjet intelekt, řeč a jazyk. Rozvíjet jeho vzdělávací dovednosti a povzbuzovat je v dalším rozvoji,

poznávání a učení.

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Nabídka činností:

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv - samostatný slovní projev na určité téma
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • prohlížení a „čtení“ knížek
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)

Očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • chápat slovní vtip a humor
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • utvořit jednoduchý rým
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova - poznat napsané své jméno
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon

 

 

III.DĚTI, POJĎTE SEM (Dítě a jeho psychika – Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace, sebepojetí, city, vůle)

Charakteristika bloku: Záměrem tohoto bloku je podporovat psychologickou i duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.

 

Vzdělávací cíle:

- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

- vytváření základů pro práci s informacemi

- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

- získání relativní citové samostatnosti

- rozvoj schopnosti sebeovládání

- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 

Nabídka činností:

- přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor

o výsledku pozorování

- záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností

(velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí

- motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

- konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)

- spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

- smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

- námětové hry a činnosti

- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)

- řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)

- činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)

- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)

- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině

- činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy

a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich

smysluplnou praktickou aplikaci

- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.

- spontánní hra

- činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

- činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné

- činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

- cvičení organizačních dovedností

- estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)

- sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

- cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)

- hry na téma rodiny, přátelství apod.

- výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)

- činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé

mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané

pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní

- dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých

situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.)

- činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

 

Očekávané výstupy:

- vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje

- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

- učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit

- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

- rozhodovat o svých činnostech

- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

- vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.

- uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)

- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

- vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti - zorganizovat hru

- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)

- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním

- zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.) Rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů učitele)

 

IV.KDO JSI TY, A KDO JSEM JÁ (Dítě a ten druhý)

Charakteristika bloku: Záměrem tohoto bloku je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Vzdělávací cíle:

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Nabídka činností:

 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým - sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého - činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)
 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

Očekávané výstupy:

 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

 

V.UŽ JE TU ZAS TEN HEZKÝ ČAS – TRADICE (Dítě a společnost)

Charakteristika bloku: Záměrem tohoto bloku je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

 

Vzdělávací cíle:

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách - seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

- rozvoj společenského i estetického vkusu

 

 

Nabídka činností:

- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

- spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

- různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

- přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

- tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu

- receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

- setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě

- hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

- aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí

- hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)

- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)

 

Očekávané výstupy:

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

- chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)

- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí - dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)

- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus

 

 

 

VI.VODA, ZEMĚ, VZDUCH (Dítě a svět)

Charakteristika bloku: Záměrem tohoto bloku je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

 

Vzdělávací cíle:

- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

- poznávání jiných kultur

- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Nabídka činností:

- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

- aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

- sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

- poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

- hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat - praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává

- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

- práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

- kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

- praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)

- využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

- pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.) - ekologicky motivované herní aktivity (ekohry)

- smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

 

Očekávané výstupy:

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)

- zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

- osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí

- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO 2LETÉ DĚTI

 

I.SKOKEM SKOK-HOPY HOP (Dítě a jeho tělo)

Charakteristika bloku: Záměrem bloku je stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou i pohybovou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.

 

Vzdělávací cíle:

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

Nabídka činností

-lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)

-manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují

-sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

-činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech)

 

 

II.KDO JSI TY A KDO JSEM JÁ (Dítě a ten druhý)

Charakteristika bloku: Záměrem bloku je podporovat a utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

 

Vzdělávací cíle:

-seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

-osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

-vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

rozvoj kooperativních dovedností

 

Nabídka činností:

-běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

-společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

-kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

-aktivity podporující sbližování dětí

-aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)

-hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

 

III.UŽ JE TU ZAS TEN HEZKÝ ČAS (Dítě a společnost)

Charakteristika bloku: Záměrem tohoto bloku je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

 

Vzdělávací cíle:

-poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

-rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

-rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

-rozvoj společenského i estetického vkusu

 

Nabídka činností:

- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

- spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

- různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

- přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

 

 

 

 

 

 

 

Další nabídky v rámci programu školy:

 • Plavecké kurzy v rámci docházky do MŠ – výuku plavání a dopravu zajišťujeme ve spolupráci s Plaveckou školou v Postoloprtech
 • Setkávání a společné akce s partnerskými MŠ – MŠ Údlice, MŠ Zelená-Málkov, MŠ Droužkovice, MŠ Spořice
 • Logopedická péče ve spolupráci se SPC v Měcholupech
 • Tradiční akce pro děti, rodiče a obec ( Vítání občánků, Spaní v MŠ, Vánoce v MŠ apod.) – zajišťujeme zejména s rodiči dětí, prarodiči, zřizovatelem
 • Odpoledne otevřených dveří pro maminky s batolaty – nabídka spolupráce a adaptace těch nejmenších na prostředí mateřské školy
 • Návštěvy knihovny v Hrušovanech – zajišťujeme pravidelné návštěvy ve spolupráci s knihovnicí obce
 • Návštěva Ekocentra v Podkrušnohorském Zooparku Chomutov
 • Výlety , kino, divadla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Evaluační systém

 

Pro zkvalitňování všech činností školy slouží průběžné vyhodnocování vzdělávání a jeho výsledků. Hodnocení se týká:

 • Školního vzdělávacího programu
 • Třídního vzdělávacího programu
 • Zaměstnanců školy
 • Hodnocení rozvoje dětí
 • Hodnocení podmínek vzdělávání

 

 

Hodnocení školního vzdělávacího programu (dále ŠVP):

 • Zda vyhovují podmínky vzdělávání se záměry vzdělávání
 • Vyhodnocení vzdělávacího obsahu jako celku
 • Nabídka aktivit školy dle potřeb dětí a specifik předškolního věku
 • Smysl a funkce ŠVP, srozumitelnost veřejnosti
 • Soulad s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

Hodnotící:  ředitelka – na pedag. radě

Metody:      rozhovory, rozbory dokumentace a závěrů z kontrol na škole

Časový plán:   2 x ročně

 

Hodnocení třídního vzdělávacího programu:

 • Dosahování vzdělávacích cílů
 • Sjednocení činností pedagogů – zásada jednotnosti požadavků na děti
 • Vyhodnocení spolupráce se všemi partnery školy – co se povedlo, co ne a proč…, další možní partneři, potřeba
 • Potřeb dětí a nabídky programu
 • Tematické zpracování
 • Negativa a pozitiva programu jako celku

Hodnotící:       pedagogičtí pracovníci

Metody:          diskuse, rozhovory, rozbory a analýzy dokumentace, pozorování, pedagogické porady, hospitace

 

Časový plán: průběžně podle potřeb – na pedagogické radě

 

 

Hodnocení pedagogů:

 1. Hodnocení podmínek vzdělávání – osobnost pedagoga, věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, sociodemografické podmínky
 2. Hodnocení realizace výchovně-vzdělávacího procesu – návaznost a příprava, organizování a metody, motivace a hodnocení, komunikace
 3. Hodnocení efektivity vzdělávání – přínos vzdělávacího programu dětem, aktuální stav výsledků – cíle školního a třídního programu
 4. Odborný růst a vzdělávání – semináře, školení, kurzy, samostudium apod.
 5. Dodržování vnitřních směrnic školy
 6. Spolupráce s rodinou a podílení se na akcích školy

 

Hodnotící:       ředitelka

Metody:          rozhovory, diskuse, pozorování, hospitace, videozáznamy, rozbory dokumentace, sebehodnocení

Časový plán:   průběžně, aktuálně, dle plánu kontrolní činnosti

 

Hodnocení rozvoje dětí

 • Hodnocení individuálního rozvoje dítěte na základě kompetencí stanovených Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání – očekávané výstupy
 • Sledování nerovnoměrností a problémů ve vzdělávání dítěte
 • Podchycení úspěchů a talentu

 

Hodnotící:       všichni pedagogové

Metody:          pozorování dítěte, rozhovory s dětmi, pořizování záznamů o dítěti, rozhovor s rodiči, rozbory výtvarných prací a výrobků dítěte – portfolio, spolupráce s odborníky

 

Časový plán:   průběžné záznamy zejména na začátku a na konci předškolního vzdělávání

 

 

Hodnocení podmínek vzdělávání

 1. Věcné podmínky
 2. Životospráva
 3. Psychosociální podmínky
 4. Organizace
 5. Řízení školy
 6. Personální a pedagogické zajištění
 7. Spoluúčast rodičů

 

Hodnotící: všichni zaměstnanci školy

Metody hodnocení: diskuse, porady, dotazníky od rodičů , zprávy z vnějších kontrol školy

 ( ČŠI, KHS apod.), podněty od zřizovatele

Časový plán: 1x ročně