Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Pečovatelské služby v pohodlí Vašeho domova

Stránka

Nabídka práce Vysočany


Nabídka práce Vysočany u Chomutova


21. 3. 2018

Výsadba biokoridoru na bývalém popílkovišti Vysočany u Chomutova


 

  Vážení občané!

Dne 21.10. 2017 proběhlo na bývalém složišti popílku ve Vysočanech sázení stromů, na místě budoucího biokoridoru. Tuto akci iniciovala a odborně vedla, společnost "Sázíme stromy" a sponzorem akce, jakož i tím, kdo výsadbové práce provedl, byla firma "PULS investiční s.r.o." a její zaměstnanci. Obec Hrušovany by tímto ráda poděkovala všem zúčastněným a ochotným lidem, kteří přiložili ruku k dílu a ve svém vlastním, osobním volnu neváhali udělat něco prospěšného, pro naši krajinu. Vysázeno bylo celkem 84 kusů dřevin z toho 16,- kusů dubů, 17 kusů habrů, 17 kusů jeřábů, a 34 keřů (líska, ptačí zob, zimolez).

obr1obr2obr3obr4

 


23. 10. 2017

Protidrogová prevence


Vážená paní, vážený pane,

 

dovolujeme si Vás informovat o realizované aktivitě Ústeckého kraje v rámci protidrogové prevence a nabídnout Vám její výstupy k možnému využití.

Ústecký kraj nechal zhotovit filmové spoty prezentující 5 dostupných druhů sociálních služeb protidrogové prevence dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.  Konkrétně se jedná o služby kontaktních center, terénních programů, služby následné péče, odborné sociální poradenství a terapeutické komunity. Cílem této aktivity je informovat veřejnost o dostupných sociálních službách protidrogové prevence a objasnit jejich základní smysl laické veřejnosti. V závěru spotů jsou uvedeny kontakty na služby v Ústeckém kraji.  

Spoty jsou umístěné a veřejně přístupné v elektronickém Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v záložce „Protidrogová prevence“. Jednotlivá videa je možno stáhnout pro uložení (pod videem je uveden způsob stažení). Přístup do katalogu je následující: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/ - na horní liště záložka „Protidrogová prevence“, přímý odkaz – http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/protidrogova-prevence/.

Uvedené preventivní spoty prezentující protidrogové služby Vám nabízíme k volnému využití (např. umístění na webové stránky, promítání spotů na informačních televizních přístrojích v zařízeních či MHD apod.).

Prosíme o šíření této informace s odkazem na filmové spoty dalším subjektům.

Děkujeme za spolupráci.

Videa jsou zveřejněna také na webovém serveru www.youtube.com, dle vyhledávání klíčových slov nebo přímé odkazy:

Kontaktní centra

https://www.youtube.com/watch?v=FExW91MbB4Y&feature=youtu.be

Odborné sociální poradenství

https://www.youtube.com/watch?v=crRR9Cq04DQ&feature=youtu.be

Služby následné péče

https://www.youtube.com/watch?v=_kHJCQndHTU&feature=youtu.be

Terapeutická komunita

https://www.youtube.com/watch?v=bRQK1emTcvw&feature=youtu.be

Terénní programy

https://www.youtube.com/watch?v=icyPD69vC5c&feature=youtu.be

S pozdravem

 

Karel Giampaoli

 

UK15let_logo_vodorovne_MODRE_RGB_new


30. 11. 2016

1. Informační zpravodaj svazku obcí Chomutovska


29. 11. 2016

Fesťáček u vody


Festival


1. 7. 2016

Skleněná popelnice 2015


Obec Hrušovany se dnes 28.6. 2016 úmístila na 7. místě v soutěži o nejlépe třídící obec v rámci celého ústeckého kraje v kategorii obce za rok 2015. Tento úspěch je úspěchem všech poctivě třídících občanů naší obce a všem Vám tímto patří poděkování.

ocenění skleněná popelnice 2015

 


28. 6. 2016

Varování policie ČR pro občany!!


9. 2. 2016

pozvánka na seminář


4. 2. 2016

Zeleň v Hrušovanech informace o realizaci projektů


 

Sadové úpravy v areálu bývalých vojenských kasáren Hrušovany, CZ.1.02/6.5.00/11.10408

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – ERDF a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Předmětem projektu bylo provedení sadových úprav v areálu bývalých kasáren v obci Hrušovany, jednalo se o celkové ozdravení dřevin a zeleně. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení, ošetření stromů a keřových skupin a nová výsadba. Dále byla prováděna pěstební péče na nových výsadbách po dobu 2 let. Cílem projektu bylo zvýšit biodiverzitu v sídelní krajině, posílit vztah obyvatel obce (zejména dětí a mládeže) k přírodě, zlepšit kvalitu života v obci prostřednictvím revitalizace veřejné zeleně v k.ú. Hrušovany u Chomutova, a tak využít potenciál tohoto prostoru. Cílem projektu bylo dále podpořit udržitelný rozvoj v obci prostřednictvím zvyšování kvality a zdraví zeleně v intravilánu obce.

 

 

Celkové náklady:                                            529 642,00 Kč

Celkové uznatelné náklady:                        487 302,00 Kč

Celková výše podpory:                                                365 476,50 Kč

 

 

 

Úprava parku na návsi v Hrušovanech, CZ.1.02/6.5.00/11.10420

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – ERDF a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Předmětem projektu byla revitalizace veřejného parku v obci Hrušovany, s cílem posílit biodiverzitu v této urbanizované krajině, pozitivně ovlivnit kvalitu života a životního prostředí v obci a nepřímo i rozvoj občanské vybavenosti pro volnočasové, neformální a ostatní aktivity obyvatel obce i návštěvníků. Součástí projektu bylo i ozelenění zeleného ostrůvku (0,03 ha) mezi vlastní plochou parku a budovou obecního úřadu. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení, ošetření stromů a keřových skupin a nová výsadba.

Součástí projektu byly i aktivity, které byly hrazeny z rozpočtu obce. Park nenabízel dostatečnou infrastrukturu, postrádal odpovídající mobiliář, neplnil funkci klidové zóny pro možnost oddechu a relaxace. Proto byla současně s posílením biodiverzity řešena i rekonstrukce stávajících a vybudování nových parkových cest a doplnění prostoru o parkový mobiliář - lavičky, odpadkové koše. Aktivity byly v rámci předloženého rozpočtu zahrnuta do nezpůsobilých výdajů projektu a obec Hrušovany je hradila z vlastních zdrojů. Do nezpůsobilých výdajů byly zahrnuty i náklady na vysazení kultivarů leknínů na vodním prvku (nádrži) a trvalky, které doplňují vybrané pohledově exponované lokality. Komplexní revitalizací parku, doplněnou o ozelenění zeleného ostrůvku, tak byla významně zefektivněna funkčnost a zvýšena atraktivita celého prostoru.

 

Celkové náklady:                                            579 854,00 Kč

Celkové uznatelné náklady:                        353 313,00 Kč

Celková výše podpory:                                                264 984,75 Kč

 

 

 

 


13. 1. 2016

Kotlíkové dotace


ŽÁDOSTI O KOTLÍKOVÉ DOTACE BUDE KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE PŘÍJÍMAT OD 25. LEDNA. MAS NABÍZÍ POMOC OBČANŮM PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ.

Máte kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním? Máte možnost získat dotaci až 127 500 Kč na jeho výměnu. Ústecký kraj vyhlásil výzvu k podávání žádostí o dotaci na výměnu těchto starých kotlů za ekologičtější způsob vytápění. Žádosti budou Krajským úřadem Ústeckého kraje přijímány od 25.ledna 2016 od 8 hodin do 31. března do 15 hodin.


Žádost se musí týkat výměny starého kotle v rodinném domě (dle výpisu z katastru nemovitostí) s max. 3 bytovými jednotkami. Žádost podává vlastník nemovitosti.

Žádosti je možné podávat osobně, poštou i datovou schránkou.

Žádosti budou vyřizovány průběžně. Smlouvy s příjemci dotace by měly být připraveny k podpisu přibližně za tři měsíce od podání žádosti o dotaci. Po realiaci projektu příjemce dotace předloží závěrečnou zprávu spolu s povinnými přílohami. Po doložení kompletní dokumentace by měla být dotace vyplacena přibližně do 1 měsíce.

Proplacení dotace může být

  • ex-post, kdy žadatel nejprve proplatí výdaje a následně je mu vyplacena dotace,
  • nebo modifikovaná ex - ante, kdy je projekt realizován na základě smlouvy s jedním dodavatelem. Ten vystaví fakturu s nejméně 60ti denní splatností, z ní žadatel uhradí svůj podíl  a předloží ji k proplacení krajskému úřadu.Ten uhradí zbytek fakturované částky přímo dodavateli. Pokud by tedy byly způsobilé výdaje 100 tis. Kč, potom žadatel potřebuje hotovost jen ve výši vlastního podílu, např.při 20% podílu vlastního spolufinancování jen 20 tis. Kč.  

Realizace projektu v této výzvě je možná do 31. října 2016. Výdaje jsou způsobilé již od 15.7.2015 při dodržení podmínek výzvy.  

MAS je připavena Vám v případě zájmu poskytnout další informace a pomoci Vám jak s žádostí tak i s dalšími kroky

Konzultace v kanceláři MAS po telefonické dohodě na tel. 724 960 964.

Zde nalezneteŽádost o dotaci a podmínky.

 

S pozdravem

kolektiv MAS Sdružení Západní Krušnohoří

 


18. 12. 2015

Stránka