Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

OZV č. 01/2003 o vytvoření a použití účelových prostředků FRB

Obecně závazná vyhláška

 

Obce Hrušovany č. 1/2003

 

 

O vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Hrušovany

 

            Zastupitelstvo obce schválilo na základě § 87 odst. 2 pís i. zákona č. 128/2000 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků ve svém řádném zasedání ze dne: 18 února 2003 obecně závaznou vyhlášku tohoto znění:

 

 

 

Článek I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.         Obec Hrušovany v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce vytvořila „Fond rozvoje bydlení obce Hrušovany „ (dále jen „fond“, zkratka FRB-H), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov a jejich staveb na území obce podle dále stanovených pravidel a podmínek, přičemž obytnou budovou se pro účely této vyhlášky rozumí budova, splňující podmínky uvedené v ČSN 734301 Obytné budovy.

 

 

Článek II.

PŘÍJMY FONDU

 

2.         Příjmy fondu jsou:

 

-    dotace a  případné výpomoci ze státního rozpočtu

-         prostředky z rozpočtu obce Hrušovany

-         příjmy ze splátek půjček a úroků a to jak půjček, tak ostatních uložených prostředků obce

-         dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů

-         dotace a případné výpomoci z rozpočtu Krajského úřadu, popřípadě jiného územního orgánu (regionálního)

-         minimálně 50 % výnosu z prodeje obytných domů a bytů z majetku obce od roku následujícího po vydání Obecně závazné vyhlášky a všechna další léta do doby splacení státní půjčky

-         prostředky získané obcí ze zákona o ukládání odpadů

 

2.   Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Hrušovany a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.

 

 

Článek III.

VÝDAJE FONDU

 

1.         Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při nejnižším úroku 3 – 7 % p.a. a lhůtě splatnosti 3 – 8 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům a podle pravidel dále uvedených.

 

2.         Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované peněžnímu ústavu za  zřízení a vedení účtu dle čl. VI. A náklady výběrového řízení dle čl. IV.

 

3.         Adresáty půjček z fondu podle ods.1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní bytové, rodinné domy a byty na území obce a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov použít.

 

4.         Na financování oprav a modernizace vlastního bytového fondu obec použije maximálně 80 % prostředků, poskytnutých ve formě státní půjčky.

 

5.         Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

 

                                                                                  Lhůta              Úrok   Horní hranice

P.Č.     Název/účel                                                     splatnosti        p.a.      půjčky

 


01        Obnova střechy (krytina i konstrukce)  5 let                 3 %      do 80  tis. Kč

            starší 10 let                                                                                         na 1 dům

 

02        Zřízení plynového nebo el. Vytápění                 4 roky              4 %      do 30  tis. Kč

            včetně vyvložkování komína                                                                na 1 byt

 

03        Zřízení alternativního zdroje                             8 let                 4 %      do 70  tis. Kč

            vytápění (tep.čerpadlo, kogenerace,

            dřevoplyn, kolektory atd.)

 

04        Přechod na podlahové vytápění                       4 roky              4 %      do 250,- Kč

                                                                                                                      na 1 m2

 

05        Zateplení obvodového pláště domu                  7 let                 3 %      do 850,- Kč

            staršího 5. let (zdi bez fasády)                                                 na 1 m2

 

06        Obnova fasády domu včetně oplecho-            7 let                 5 %      do 40  tis. Kč

            vání u domu staršího 10. let                                                                 na 1 byt

 

07        Dodatečná izolace domu proti spodní   6 let                 5 %      do 50  tis. Kč

            vodě u domu staršího 10 let                                                                na 1 dům

 

 

08        Ochranný nátěr střech na domech                    3 roky              4 %      do 65,- Kč

            starších 5. let                                                                                      na 1 m2

 

09        Opravy a nátěry oken domů                            3 roky              4 %      do 80,- Kč

            starších 10. let                                                                                    na 1 m2

 

10        Napojení na obecní kanalizaci,vodovod           4 roky              5 %      do 500,- Kč

            investice na vlastním pozemku                                                 na 1 m výkopu

 

11        Izolace a zateplení oken starších 5. let  3 roky              4 %      do 20,- Kč

                                                                                                                      na 1 m izolace

 

12        Výměna oken starších 10. let                           6 let                 5 %      do 6.  tis. Kč

                                                                                                                      na 1 okno

 

13        Výměna a oprava elektroinstalace                    4 roky              5 %      do 20. tis. Kč

            starší 10. let                                                                                        na 1 byt

 

14        Výměna a oprava vodoinstalace                      3 roky              5 %      do 6.  tis. Kč

            starší 10. let                                                                                        na 1 byt

 

15        Přechod na ÚT-rekonstrukce ÚT                    4 roky              4 %      do 20. tis. Kč

            staršího 10. let                                                                                    na 1 byt

 

16        Vybudování WC, koupelny nebo                     5 let                 5 %      do 40. tis. Kč

            sprchového koutu v bytě, kde dosud není.                                           na 1 byt

 

17        Zřízení malé čističky odpadních vod                 5 let                 5 %      do 60. tis. Kč

            ke stávajícímu domu                                                                           na 1 byt

 

 

6.         Z fondu lze dále poskytovat tyto půjčky:

 

                                                                                  Lhůta              Úrok   Horní hranice

P.Č.     Název/účel                                                     splatnosti        p. a.     půjčky

 


51        Při vestavbě bytu do půdního prostoru8 let                 6 %      do 140. tis. Kč

 

            Jednotlivé tituly lze kumulovat. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Půjčky lze čerpat pouze do  konce následujícího kalendářního roku od roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.

 

            Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.

 

 

 

 

 

Článek IV.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

1.         Osoby, které splňují podmínky dle článku IV odst. 3, mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje Obecní úřad Hrušovany pro každý kalendářní rok samostatně.

 

2.         Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny. Lhůta na podání žádosti k účasti ve  výběrovém řízení se stanoví v rozmezí od 21 dní do 45 dní ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.

 

3.         Obsah žádosti se stanoví vývěskou dle odst. 2. Žádost musí vždy obsahovat zejména:

 

a)      jméno, nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce nebo

 

b)      adresu bydliště, nebo sídlo právnické osoby

 

c)      přesné označení předmětné obytné budovy,

-         adresa, číslo popisné, číslo parcely

-         doklad o vlastnictví domu, či stavby

-         stavební povolení, či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku

-         příslušnou projektovou dokumentaci

 

d)      předběžnou dohodu s dodavatelem akce, při svépomoci odhad nákladů, které při realizace budou doloženy fakturami a  účty

 

e)      přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně

 

f)        předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce

 

g)      požadovaná částka úvěru podle tabulek článku III a způsob jejího výpočtu

 

h)      návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku nejlépe ve  výši alespoň 130 % předpokládaného úvěru (nejčastěji jištění zástavou dané nemovitosti – nutný výpis z katastru nemovitosti na pozemek i stavbu max. 1 měsíc starý)

 

i)        doklad o pojištění budovy nebo závazek o tom, že bude v době podpisu smlouvy pojištěna a pojistka bude vinkulována ve  prospěch obce

 

 

4.         Obecní úřad může pro snažší zpracování žádosti podle odst. 3  vydat závazný formulář, který však musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.

 

5.         Komise FRB-H na návrh obecního úřadu vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení.

 

6.         Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhodne obecní zastupitelstvo. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách a zástavních smluv. Výsledek nepodléhá právu odvolání se.

 

7.         O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozumění neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30-ti dnů po  vyrozumění o výsledku výběrového řízení.

 

8.         Výběrové řízení probíhá zásadně jen 1 x v kalendářním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději do 3 měsíců od ukončení výběrového řízení.

 

9.         Z výše uvedeného důvodu se žádosti, u nichž obec zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené, nemohou vracet žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného, jako poslední k  podání žádosti o půjčku.

 

 

Článek V.

SMLOUVA O  PůJČCE

 

1.         S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen „uživatelé“), uzavře obec smlouvu o půjčce a to bez zbytečných odkladů. Stejně tak bude bez zbytečného odkladu sepsána smlouva o zřízení zástavního práva na danou nemovitost.

 

2.         Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:

 

-         Smluvní strany

-         Identifikace typu půjčky podle čl. III.

-         Celková částka půjčky v případě více titulů a  skladba

-         Lhůta splatnosti půjčky

-         Režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v příslušném měsíci

-         Způsob splácení (příkazem, složenkou v hotovosti apod.)

-         Závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu

-         Smluvní pokuta za porušení účelovosti (okamžité vrácení + 30  % z celkové výše půjčky)

-         Záruka za půjčku (zástavní smlouva ke smlouvě o půjčce) uživatel hradí veškeré poplatky za vložení a vyjmutí zástavního práva do katastru nemovitostí

-         Dohoda o otevření účtu u peněžního ústavu

-         Souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a obce a jeho závazek předkládat peněžnímu ústavu účetní doklady o čerpání účtu

-         Úročení dle článku III.

-         Smluvní pokuta ve výši 0,08 % za každý den prodlení v jakékoli platbě

-         Dohoda, že pokud uživatel bude v prodlení se splácením v celkové částce více než 2 měsíce může poskytovatel požadovat okamžité splacení všech půjčených prostředků vč. Všech připsaných úroků a smluvních pokut ke dni splacení.

-         Závazek uživatele, že budova bude pojištěna po celou dobu splácení půjčky (vinkulace této půjčky bude ve prospěch obce, což bude společně s kopií pojistné smlouvy přílohou smlouvy.)

 

3.         Obec může v dohodě s peněžním ústavem a  v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o  půjčce a závazný vzor smlouvy o zřízení zástavního práva na danou nemovitost.

 

4.         Obec neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce a nabytí právní účinnosti vkladu zástavního práva na katastru nemovitostí předá dohodnutý počet exemplárů peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z fondu na něj, popřípadě vystaví šek k proplacení.

 

 

 

Článek VI.

REŽIM ČERPÁNÍ PROSTŘEDKů FONDU

 

            O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře obec Hrušovany zvláštní smlouvu s peněžním ústavem o němž na základě jednotlivých nabídek rozhodne zastupitelstvo.

 

 

 

Článek VII.

USTANOVENÍ DOPLŇKOVÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ

 

1.         Skutečnost, že splácení jistiny může být ve stanovených případech zahájeno později, než od ledna roku následujícího po roce poskytnutí půjčky, nemá prodlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky.

 

2.         Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole obce (OÚ, zastupitelstvo), peněžního ústavu – finanční toky.

 

3.         OÚ je povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit obecnímu zastupitelstvu písemné vyhodnocení hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za  předchozí rok. Zároveň je OÚ povinen každé čtvrtletí informovat zastupitelstvo o stavu čerpání a splácení jednotlivých půjček s případnými opatřeními při nedodržení smlouvy o půjčce.

 

4.         Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení podle § 12 ods. 1. zákona 128/2000 Sb.a účinnosti dnem : 6. března 2003, v souladu s § 16 ods. 2.  zákona 128/2000 Sb. a s  usnesením zastupitelstva obce dne 18.2.2003

 

5.         Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška 1/99 O  vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na  území obce Hrušovany schválenou zastupitelstvem obce Hrušovany 19.4.1999, kterou tato Obecně závazná vyhláška nahrazuje.

 

 

 

 

 

 

STAROSTA:                                                                          MÍSTOSTAROSTA:

 

Pavlína  Z M E Š K A L O  V Á                                                Petr  T R Č Á L E KVyvěšeno dne: 1.8. 2003
   
 
  
 
 

Vyvěšeno: 1. 8. 2003

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Šmíd

Zpět