rozšířené vyhledávání
Facebook Mapa webu
Obec Hrušovany
Obec Hrušovany

Kontakt:

​​​​Obecní úřad Hrušovany, Hrušovany 15
431 43 Hrušovany u Chomutova

​​​​+420 474 692 310

​​ou.hrusovany@volny.cz

​​ID: p2zbdy3

Školní vzdělávací program

 

Mateřská škola Hrušovany 15

 

Č.J.: 22/21

Spisový znak: 3.1.1

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

AHOJ ŠKOLKO !

 

 

 

 

 

Vydala: Jana Hrušíková, ředitelka školy

 

Platnost dokumentu : od 1.9. 2017

AKTUALIZACE: K 1.6.2019, 31.8.2021 na pedagogické radě č.j.: 24/21

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program byl vytvořen pedagogickými pracovníky MŠ, zpracován podle naší dosavadní praxe a zkušeností s místními podmínkami.

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

 1. Identifikační údaje školy
 2. Obecná charakteristika školy
 3. Podmínky vzdělávání
 4. Organizace vzdělávání
 5. Charakteristika vzdělávacího obsahu
 6. Vzdělávací obsah
 7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Identifikační údaje školy

 

 

 

 

Název školy:                Mateřská škola Hrušovany 15

        

Sídlo školy:                  č.p. 15, 431 43 Hrušovany

 

Telefon:                       602 279 569

 

Zřizovatel:                   obec Hrušovany

 

Statutární zástupce:   Jana Hrušíková

 

 

Vzdělávací program:   Osobnostně orientovaný model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obecná charakteristika školy

 

 

 

 

 

Mateřská škola v Hrušovanech je jedinou v obci a její historie sahá až do roku 1971. Původně byla v budově škola základní a ve zmíněném roce ji vystřídala škola mateřská. Její činnost a poslání bylo přerušeno pouze v letech , kdy pro nízký počet dětí byl  zřízen pouze Dětský útulek s jednou učitelkou. Od r. 2003 je zdejší školička samostatnou organizací, kterou zřídila obec Hrušovany. Je to jednotřídní venkovská škola.

Její sídlo je v budově obecního úřadu, kde se nachází také pošta a zabírá celé 1.poschodí budovy a část přízemí, kde je umístěna šatna dětí, šatna zaměstnanců, úklidová komora a kancelář školy. Rozlehlá zahrada školy má 665 m2 a slouží potřebám dětí a pedagogů při plnění vzdělávacího programu i při volných činnostech.

Obec Hrušovany stojí na samém okraji okresu Chomutov a její součástí jsou další obce –Lažany a Vysočany. Našich služeb využívají také občané z Hořetic a Žíželic.

Mateřská škola se podílí na životě obce, spolupracuje se zřizovatelem, rodiči, občany obce a dalšími partnery.

Kapacita mateřské školy je stanovena dle hygienických a prostorových požadavků na 25 dětí předškolního věku. Má tedy 1 třídu.

Součástí školy je školní jídelna.

 

 

 

 

 

3. Podmínky vzdělávání

 

 1. Materiální

 

Kapacita mateřské školy je stanovena dle hygienických a prostorových požadavků na 25 dětí předškolního věku. Škola má dvě místnosti na hry a pohybové činnosti dětí, jednu třídu sloužící jako jídelna a místo pro klidové činnosti a hry u stolečků, dvě místnosti k odpočinkovým činnostem a spánku, zdravotně hygienické zařízení ( WC + umývárna ) a  svoji kuchyň pro přípravu a výdej jídla.

Místnosti pro děti jsou vybaveny vhodným nábytkem. Ložnice je stálá, vybavena postýlkami a lehátky s matracemi.  V hernách a ve třídě jsou dětem k dispozici židličky, stolky, nábytek v hracích koutcích, police a skříňky pro ukládání hraček. Důraz je kladen na estetiku prostředí a rozmístění dle potřeb dětí. Hračky a pomůcky jsou průběžně během školního roku doplňovány, vyřazovány a při jejich výběru dbáme na vzdělávací a rozvojové potřeby dětí, vhodný materiál, funkčnost a bezpečnost. Děti mohou využívat počítač a interaktivní tabuli ke hrám i vzdělávání. Ve velké herně, sloužící také k pohybovým činnostem, je rozmístěno tělocvičné nářadí a náčiní vhodné pro předškoláky. Její vybavení průběžně doplňujeme o další prvky, které napomáhají rozvoji dětí. Hygienické zázemí je nově vybaveno dávkovači toaletního papíru, papírových ručníků a mýdla, zrekonstruováno pro 25 dětí – 5 umyvadel, toaletních mís, jeden dětský pisoár a sprchový kout. Nově je vestavěno i hygienické vybavení pro zaměstnance školy. V červenci a srpnu 2008 byla provedena celková rekonstrukce vytápění budovy a také mateřské školy, kde máme vybudováno podlahové vytápění pro zlepšení klimatických podmínek.

Děti mají možnost vystavovat obrázky a výtvory, které slouží k výzdobě heren i jiných prostor školy a jako informace rodičům o jejich činnostech.

Zahrada mateřské školy má 2 krytá pískoviště a nově zabudované herní prvky – duhový domeček, 2 pružinová houpadla, skluzavku, houpačky a malý kolotoč. Je využívána k prožitkovému učení, sezónním činnostem ( otužování, shrabování listí, hry se sněhem, setí a sázení rostlinek…), pohybovým činnostem a experimentálním činnostem s materiály. Zahradu zdobí nově vystavený altán , opravená zeď a  ploty, vysetá tráva a zeleň.. Obec nám vychází vstříc a tak prošla rekonstrukcí  také kůlna na hračky a nářadí, která má novou střechu, fasádu a dveře. O zahradu se starají zaměstnanci školy a pomáhají nám zaměstnanci obce ( sekání trávy, úklid odpadu, drobné opravy apod.)

Naše záměry:

 1. Udržovat zahradu bezpečnou pro všechny
 2. Zrekonstruovat a vybavit druhou část zahrady
 3. Obnovovat počítačové, elektronické a interaktivní vybavení pro děti
 4. Doplnit odpočinkový koutek o sedací vaky nebo polštáře

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Životospráva dětí

 

Škola má dostatečné prostory pro dostatek volného pohybu dětí a děti je mohou využívat podle vlastních potřeb. K zajištění bezpečnosti jsme nechali vybourat zeď mezi oběma hernami tak, že vidíme do všech prostor, kde si děti hrají. 

Součástí školy je školní jídelna, ve které se dětem připravují veškeré pokrmy a nápoje na základě platných technologických postupů, dodržování výživových norem a sledování kritických bodů v samotné přípravě a výdeji jídla i nápojů. Děti mají po celou dobu provozu zajištěn pitný režim, částečně samoobslužný. Jídlo děti konzumují dle vlastní potřeby, nejsou do něj nuceny a mohou si říci, kolik snědí. Obsluhují se částečně sami – učitelky pouze roznášejí jídlo. Tím se rozvíjejí v samostatnosti a dovedností v rámci sebeobsluhy.

Režim dne umožňuje pružně reagovat na aktuální potřeby, plánované i nahodilé situace a věkové možnosti dětí. Řízené i spontánní činnosti se konají v MŠ, na zahradě školy i mimo. Doba jednotlivých činností je uzpůsobena potřebám dětí i momentální situaci. To platí také pro odpočinek a spánek na lůžku, kdy respektujeme individuální potřebu dítěte a doplňujeme vhodnými klidovými aktivitami.

Zaměstnanci školy dodržují zásady zdravého životního stylu, pracoviště mateřské školy je zcela nekuřácké.

Naše záměry:

 

 1. Dbát na dodržování spotřebního koše
 2. Zařazovat více celozrnného pečiva
 3. Poskytovat kvalitní potraviny za dostupnou cenu
 4. Ve spolupráci se zřizovatelem zprovoznit druhou část zahrady pro volný pohyb dětí

 

 

 

 1. Psychosociální podmínky

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy je domlouván jeho adaptační režim s rodiči. Ten může být různě dlouhý a závisí především na věku dítěte a jeho sociálním vyzrání. Kolektiv zaměstnanců se snaží vycházet vstříc dětským přáním a citlivě přistupovat k jednotlivcům. Všechny děti mají stejné možnosti, jsou tolerovány a stavěny na stejnou úroveň. Ze strany dětí je vůči ostatním jednotlivcům usměrňováno podceňování, náznaky zesměšňování či dokonce šikany. Pro zaměstnance je takové chování zcela nepřípustné.

Děti jsou vedeny ke kamarádství, vzájemné pomoci a kolektivnímu porozumění.     

 Dětem jsou nabízeny volné hry a řízené činnosti, sledující určitý cíl. Zapojují se téměř do všech činností, které v mateřské škole probíhají, přičemž musí být dodržována pravidla bezpečnosti a hygieny. Vzdělávání vychází ze života dítěte a jeho okolí, respektuje jeho rozumové možnosti, potřeby a životní tempo. Učitelka děti povzbuzuje a měla by se vyhnout zbytečným negativním slovním komentářům a hodnocením, podporovat a tolerovat samostatnost v rozhodování dětí o tom, s čím a jak si bude hrát, co ho zrovna baví a zajímá. Vzájemná důvěra a tolerance je nezbytná.

 

 

Naše záměry:

 1. Vyhýbat se negativnímu hodnocení dětí a vyzdvihnou kladné stránky a úspěchy
 2. Být dětem partnerem, ne autoritou
 3. Udržovat a dbát o přátelské a pozitivní klima na škole

 

 

 1. Organizace

 

Organizace je zajištěna především denním režimem, který není striktně časově dodržován, ale jeho volné uspořádání umožňuje reagovat na aktuální potřeby a neplánované změny během dne.

Organizace vzdělávání umožňuje adaptaci dětí na prostředí mateřské školy, dostatečné pohybové vyžití, spontánní i řízené činnosti, pořádání akcí pro děti, rodiče i veřejnost, hygienické zázemí respektované soukromým, odpočinek a především hry dětí. Děti mají možnost ponechat si své stavby a vytvořené prostory ( pro např. námětové hry ) rozestavěné v prostoru k dalšímu využití a k rozvíjení her. Občas plánujeme organizaci vzdělávání venku. Často zařazujeme zdravotní pohybové aktivity a prvky jógy.

Všechny aktivity umožňují zapojení do kolektivu i samostatné projevování či práci v malých skupinkách. Děti mají právo na aktivní vyžití i na „pouhé“ pozorování ostatních. Škola je k tomu přizpůsobena vybavením, průběžně doplňována materiálem, pomůckami a nábytkem, přičemž dodržuje stanovenou kapacitu počtu dětí.

Naše záměry:

 1. Organizovat činnosti dětí více na venkovní prostory – zahrada školy, park, fotbalové hřiště, okolní příroda
 2. Využívat společné pracovní doby učitelek u dětí ke zlepšení organizace vzdělávacích činností

 

 

 1. Řízení mateřské školy

 

Školu řídí svými povinnostmi a kompetencemi ředitelka školy. Zpracovává a aktuálně přizpůsobuje školní a provozní řád. Kontroluje a hodnotí chod MŠ a na základě výsledků plánuje další postupy. Povinnosti a úkoly zaměstnanců jsou stanoveny v náplni práce pro jednotlivé funkce.

Ředitelka spolupracuje se zřizovatelem, s Krajským úřadem, s Pověřenou obcí Chomutov, se Základní školou v Údlicích, s mateřskými školami v okolí, s Pedagogicko psychologickou poradnou v Chomutově, se SPC v Měcholupech.

Všichni zaměstnanci spolupracují, vzájemně se doplňují a zastupují v činnostech. Ve své práci jsou průběžně hodnoceni.

Ředitelka školy nemá svého zástupce.

Naše záměry:

 1. Průběžně aktualizovat a doplňovat systém kontrol, zaměřit se na podstatné – vzdělávací obsah, podmínky vzdělávání
 2. Zapojovat všechny zaměstnance do řízení školy a delegovat část úkolů  – týmová práce
 3. Aktualizovat systém sebehodnocení
 4. Motivovat ke spolupráci rodiče

 

 

 1. Personální a pedagogické zajištění

 

Chod školy zajišťují kvalifikovaní zaměstnanci, kteří si průběžně doplňují znalosti a další kvalifikační požadavky. Pedagogický tým tvoří ředitelka, učitelka a podle potřeby asistentka pedagoga a chůva pro děti. Služby pedagogických zaměstnanců je organizována tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče o děti. Podle možností a podmínek školy je zajištěno překrývání přímé pedagogické práce u dětí, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny.  Nepedagogičtí zaměstnanci školy jsou: vedoucí školní jídelny, kuchařka, školnice.

 

Naše záměry:

 1. Zajistit a udržet kvalifikovanost pedagogických pracovníků
 2. Dále se vzdělávat v oblastech dalšího rozvoje školy – semináře, školení, kurzy
 3. Podle podmínek školy využívat a podporovat sebevzdělávání
 4. Optimálně přizpůsobit pedagogickou činnost u dětí

 

 

 

 1. Spoluúčast rodičů

 

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, spolupracuje s rodiči, na požádání jim pomáhá ve výchově dětí a zajišťuje společné akce. Rodiče mají možnost účastnit se dění v MŠ, navrhovat další spolupráci, vzdělávací témata a společné akce. Do mateřské školy mohou po domluvě s pedagogickými pracovníky vstupovat v průběhu celého dne a účastnit se tak činností s dětmi. Vzájemné vztahy mezi rodiči a zaměstnanci školy jsou na dobré úrovni, k rodičům se snažíme být maximálně vstřícní.

Rodiče mají právo na informace o vzdělávání dětí a 2-3 x ročně jsou zváni na třídní schůzky. Pedagogové pracují s informacemi o dětech a rodině důvěrně, citlivě a  bez vyžádání neposkytují žádné rady o výchově.

Zahájili jsme spolupráci s rodiči dětí, které ještě do mateřské školy nenastoupily. Pořádáme pro ně 1 x za měsíc Odpoledne otevřených dveří, kdy mohou s dětmi navštívit naši školu a adaptovat je na zdejší prostředí a personál.

Naše záměry:

 1. Spolupracovat s rodiči při tvorbě ŠVP a TVP
 1. Dále zařazovat akce, na kterých se budou rodiče aktivně podílet
 2. Motivovat rodiče k účasti na třídních schůzkách
 3. Pokračovat v adaptačních programech pro batolata
 4. Získat ke spolupráci prarodiče – např. čtení pohádek dětem

 

 

 

Akce pro rodiče a děti:

 • Třídní schůzky
 • Tvořivá odpoledne
 • Akademie mateřských škol
 • Vánoční zdobení
 • Vánoční besídka a posezení
 • Vánoční zpívání
 • Odpoledne pro maminky
 • Rozloučení s předškoláky
 • Výlety a výukové programy ( zoopark, knihovna, muzeum apod.)

 

Velice rádi uvítáme další nápady a náměty se strany rodičů, ale i širší rodiny. 

 

 

 

 

 

4. Organizace vzdělávání

 

 

Předškolní vzdělávání dětí je organizováno pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let v jedné třídě pro 25 dětí , kam jsou přijímány všechny děti v průběhu celého školního roku, pokud to kapacita a podmínky vzdělávání školy dovolí. Podle § 34a odst.1 školského zákona plní povinnou předškolní docházku děti, které dosáhly do 31.8. 5 let od počátku školního roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Podmínky omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání stanoví Školní řád.

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 1. Mateřská škola je vybavena pomůckami a hračkami, které jsou vhodné pro dvouleté děti
 2. Ve třídě jsou pro zajištění bezpečnosti znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty a jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek
 3. Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku
 4. Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte, v umývárně jsou vhodná umyvadla, malé toalety a možnost použití nočníku.  
 5. V šatně je úložný box na náhradní oblečení a hygienické potřeby pro děti.
 6. Režim dne je upraven tak, aby respektoval potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).Děti si pro pocit pohody a bezpečí mohou donést hračku nebo oblíbenou věc z domova.
 7. Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.
 8. Učitelky uplatňují k dětem laskavě důsledný přístup. Činnosti, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou pedagogických pracovníků: řízené a pohybové činnosti v dopoledních hodinách.
 9. V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření.
 • Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.
 • Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.
 • Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti stejné.
 • Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přizpůsobujeme jejich vzdělávání tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem.

Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.Je výrazně uplatňovaný individuální přístup, učitelky podle potřeby úzce spolupracují s odbornými pracovníky PPP Chomutov či SPC Měcholupy (logopedie, konzultace, besedy aj.). Pedagogičtí pracovníci úzce spolupracují s rodinou a k dětem i rodičům přistupují citlivě, ohleduplně a všechny potřebné informace o vzdělávání si předávají osobně.

 

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně:

 - Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory dítěte.

 - Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu.

- Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních potřeb dítěte.

 - Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení PPP poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.

 - S plánem pedagogické podpory seznámí škola zákonného zástupce dítěte a všechny pedagogické pracovníky, podílející se na provádění tohoto plánu; Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

 

Vzdělávání dětí nadaných

S ohledem na individuální možnosti dětí, jejich vzdělávací schopnosti a dovednosti v různé oblastise snažíme vytvářet podmínky ve vzdělávání pro děti nadané. Takové děti se snažíme identifikovat mezi ostatními a zajistit jim podpůrné opatření k jejich dalšímu rozvoji v rámci možností školy.

Mezi podpůrná opatření řadíme např. systematické individuální vzdělávání, podpora v přípravě na školu nebo zadávání specifických úkolů podle oblasti nadání dítěte.

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základní školy. Pokud budou v MŠ alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání, zřídí ředitelka školy skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.

Pokud má MŠ 1 až 3 děti cizince v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková podpora v rámci běžných vzdělávacích činností. Do skupiny mohou být na základě posouzení potřebnosti ředitelkou školy zařazeny i jiné děti, které mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako děti cizinci.

Jazyková příprava se poskytuje v rozsahu 1 hodiny týdně.

 

Zápis do mateřské školy se koná v období od 2. května do 16. května po dohodě se zřizovatelem. Termín a místo zápisu je zveřejněno na webových stránkách obce, školy a na vývěskách v obci a ve škole.

Individuálně přizpůsobujeme dobu adaptace dětí na prostředí MŠ a podmínky zajištění organizace  –  dny otevřených dveří, návštěvy nově zapsaných dětí v době letních prázdnin, přítomnost rodiče dle individuální potřeby dítěte, společné zajišťování pobytu venku apod. 

 

 

 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu

 

 

Základní filosofie programu

 

Vychází z tradic české předškolní výchovy s orientací na osobu – dítě, neformální a individuální přístup k dítěti při dosahování vzdělávacích cílů. Záměrem je, aby dítě získalo psychickou, sociální a přiměřenou fyzickou samostatnost a dovednost i schopnosti důležité pro další rozvoj a pro život. Požadavky na pedagogy:

 • směrem k dítěti – zdvořilá a přátelská komunikace, citlivá reakce na potřeby dětí, naslouchání dětem, projevy náklonnosti a důvěry, přiměřené požadavky, kladné a povzbuzující hodnocení, podpora samostatnosti a optimální podmínky pro vlastní rozvoj, možnost ovlivňování situací ve svém životě, rovné příležitosti ke vzdělávání
 • směrem k rodině – snaha o maximální spolupráci, spoluúčast na dění v mateřské škole, nabízení různých činností s přihlédnutím k potřebám jedinců, pomoc rodině při výchově a řešení vzdělávacích problémů dětí, poskytování speciální podpory dětem v případě potřeby
 • vztah k počátečnímu vzdělávání – přirozené rozvíjení možností a schopností v určitém věku dítěte, postupný a nenásilný rozvoj, podpůrná opatření pro děti se vzdělávacími potřebami i pro nadané, rozvoj komunikace, odpovědnosti, seberealizace a mravní vyspělosti
 • vztah k situačnímu učení, hře a komunikace – pomoc a porozumění dospělého při rozvíjení, vytváření citlivé atmosféry a zájmu druhých, navazování na osobní prožitky, vyjádření vlastních představ
 • individuální přístup

 

 

 

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou:

 • spontánní činnosti a hry
 • didaktické hry
 • námětové hry
 • ekologické hry
 • prožitkové učení
 • situační činnosti
 • kooperativní hry a činnosti
 • pohybové aktivity
 • relaxační a odpočinkové aktivity

 

 

6. Vzdělávací obsah a priority

 

Vzdělávací cíl školy:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své prostředí

 

Vzdělávací program je zpracován v integrovaných blocích, které nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a budou rozpracovány v Třídním vzdělávacím plánu školy.  

 

 

 

INTEGROVANÉ BLOKY:

KDO JSI TY, A KDO JSEM JÁ

UŽ JE TU ZAS TEN HEZKÝ ČAS

BUDEME SI POVÍDAT

DĚTI, POJĎTE SEM

 

 

 

 

 

KDO JSI TY, A KDO JSEM JÁ

Charakteristika bloku:

Blok spadá do podzimního adaptačního období dětí, které se seznámí s prostředím mateřské školy, které je pro ně nové a neznámé. Společně si nastavíme pravidla chování a vzájemných vztahů ve třídě. Děti se při hrách seznámí s prostředím, ve kterém se pohybují, s okolím školy a s naší obcí.Připomeneme sivšechny tradice v tomto období a společně je oslavíme. Budeme si upevňovat vzájemné vztahy mezi mladšími a staršími dětmi, zdravé životní a hygienické návyky, vytvářet prostředí plné pohody, spokojenosti a bezpečí.Zahájíme projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.

Vzdělávací cíle:

- získání relativní  citové samostatnosti

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a kultivivaného projevu
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

- rozvoj užívání všech smyslů

- rozvoj fyzické zdatnosti

- rozvoj schopnosti sebeovládání

 

Nabídka činností:

 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy

- projekt „Cvičíme se zvířátky“

 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

- činnosti zajišťující spokojenost a radost, vyvolávající pohodu a veselí

 • aktivity podporující sbližování dětí
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)
 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

- smyslové a psychomotorické hry

- hudební a hudebně pohybové činnosti

- vycházky po okolí

Očekávané výstupy:

- odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich opory

 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

- ovládat dechové svalstvo , sladit pohyb se zpěvem

- domluvit se slovy i gesty, improvizovat

- učit se nová slova a aktivně je používat

 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

 

 

 

 

UŽ JE TU ZAS TEN HEZKÝ ČAS

Charakteristika bloku:

V tomto bloku se zaměříme na historii vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslav vánoc. Zapojíme se do života v obci tím, že si připravíme pásmo písní a básní na vánoční akce v obci, společně s rodiči a dětmi prožijeme tvořivé odpoledne a budeme si užívat klidné vánoční pohody. Zaměříme se také na výzdobu celé školy i blízkého okolí. Děti se seznámí s neustálými změnami přírodního prostředí a při pobytu venku budou získávat psychickou odolnost, posilovat imunitní systém, pozitivní vztah k přírodě a budou ji zkoumat a vnímat všemi smysly. Zaměříme se také na zdravý životní styl a bezpečné chování v zimním období. Na závěr bloku uspořádáme karnevalové odpoledne plné her, písní a pohádek. Spolu s dětmi si připomeneme, co je dobro a co zlo, budeme rozvíjet sebevyjadřování dětí, jejich pocitů, fantazie a představivosti.  

 

Vzdělávací cíle:

- uvědomění si vlastního těla

- rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládánípohybového aparátu a tělesných funkcí

- osvojení si věku přiměřených schopností a dovedností

- rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních ( výslovnost, mluvní projev, vyjadřování)

- rozvoj a kultivace smyslového vnímání, přechod od od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti

- rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

- rozvíjení tvořivého myšlení, řešení problémů a tvořivého sebevyjádření

- rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě

- rozvíjení schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně prožívat

 •  

-  vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • rozvoj společenského i estetického vkusu

 

 

Nabídka činností:

 

- lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti, sezonní činnosti, základní gymnastika

- manipulační činnosti s jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nářadím a náčiním

- činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

- artikulační , řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky

- společné rozhovory, diskuse, individuální i skupinové konverzace, vyprávění příběhů, zážitků

- vyprávění toho, co dítě vidělo, slyšelo a zhlédlo

- pozorování přírodních a kulturních objektů, jevů a rozhovor o výsledcích pozorování

- pojmenovávání vlastností , znaků a funkcí předmětů a objektů

- konkrétní operace s materiálem ( třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.

- spontánní a volné hry

- činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu, zrakové a sluchové paměti, koncentrace a pozornosti

- cvičení v projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání

- hry na téma rodiny a přátelství

- estetické a tvůrčí aktivity

- každodenní setkávání se s pozitivními vzory chování a vztahů

- aktivity vhodné pro postupnou adaptaci dítěte v prostředí MŠ

   spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu

 setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí

 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)

 

 

Očekávané výstupy:

- zachovávat správné držení těla

- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, zvládat překážky, házet a chytat míč, pohybovat se na sněhu a ledu

-  koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s hudbou

- napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku,

- zvládat sebeobsluhu, starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o své osobní věci, umět se oblékat, svlékat, obouvat

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči

- pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno

- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně formulovaných větách

- vést rozhovor  ( naslouchat, ptát se,  sledovat myšlenku apod.)

- porozumět slyšenému

-  formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

- učit se zpaměti krátké texty

sledovat a vyprávět příběh, pohádku

- záměrně pozorovat, všímat si ( nového, změněného, chybějícího)

- záměrně se soustředit, udržet pozornosti

- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje

- rozhodovat o svých činnostech

- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

- uvědomovat si své možnosti a limity

- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se sním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás a setkávání se s uměním

   uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)

 zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

 osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 

 

BUDEME SI POVÍDAT

 

Charakteristika bloku:

 

Jarní blok bude zaměřen na  velké změny v přírodě, vnímání všech barev, tvarů a materiálů kolem nás. Zapojíme se do ekologických her a činností , ochrany přírody, třídění odpadů, pozorování všeho živého i neživého v přírodním prostředí. Pohybové hry a činnosti budeme provádět převážně venku, budeme využívat zahradu školy k pozorování, bádání a zkoumání přírodních zákonitostí, v obci se zaměříme na rybník, park a pole. Seznámíme se s domácími zvířaty, tradičními svátky jara, s dopravními prostředky a bezpečným chováním v dopravním provozu. Ve škole uspořádáme výstavu knih, tvořivé odpoledne pro děti a rodiče, oslavíme den matek. Budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny a k sobě navzájem. Při pozorování počasí děti získají poznatky o přírodních souvislostech. Budeme se věnovat našemu tělu  a zahájíme plavecký kurz.

 

Vzdělávací cíle:

-  osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

- rozvoj řečových schopností, vytváření pojmů a vyjadřování

- posilování zvídavosti, radosti z objevování

- vytvářet pozitivní vztah k učení

- rozvíjet schopnost vyjádřit  pocity výtvarně

- spolupracovat s ostatními ve třídě

- vnímat a přijímat základní hodnoty společnosti

- aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

- pochopit, že můžeme svojí činností chránit a zlepšovat přírodní prostředí, ale také poškozovat a ničit

- pečovat o blízké okolí

- vytvářet bezpečné a zdravé prostředí vykonáváním jednoduchých činností

- vytvářet povědomí o sounáležitosti se světem a s přírodou

 

Nabídka činností:

 

- jóga pro děti

- plavání

- námětové hry

- výlet do Zooparku

- Co by se stalo kdyby…

- práce s knihami a encyklopediemi

- pozorování pod lupou a mikroskopem

- přednes, recitace, dramatizace a zpěv

- sluchové činnosti a hry

- manipulace s předměty a materiály

- zkoumání vlastností předmětů

- konstruktivní hry

výtvarné a pracovní činnosti

- hry a činnosti k procvičování paměti

- besídky a tvořivé odpoledne s rodiči

- návštěva knihovny

- dramatické činnosti

- hudebně pohybové hry a činnosti

- vnímání a poslech divadelního představení

- dopravní hry

- ekologické hry a činnosti

- péče o školní zahradu

 

 

Očekávané výstupy:

- pojmenovat části těla, jeho orgány, znát jejich funkce

- rozlišovat, co je zdravé a co nám škodí

- mít povědomí o významu péče a čistotě těla

- mít povědomí o zdravé výživě a významu aktivního pohybu

- umět popsat situaci

- chápat humor

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

- tvořit jednoduché rýmy

- poznat a vymyslet synonyma, homonyma a antonyma

- projevovat zájem o knihy, soustředěně poslouchat četbu a divadlo

- chápat prostorové pojmy

- orientovat se v prostoru i v rovině, částečně i v čase

- vyjadřovat souhlas i nesouhlas

- umět říci „ne“ v nebezpečných či zakázaných situacích

- uvědomovat si příjemné i nepříjemné pocity

- prožívat a projevovat, co cítíme

- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě

- přizpůsobit se programu třídy, skupiny

- umět se domluvit na společném řešení

- mít představu o pravidlech chování  a  společenských normách

- dodržovat pravidla her

-  zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami a hračkami

- všímat si změn i dění v okolí

- porozumět, že změny jsou přirozené  a vše kolem nás se vyvíjí , pohybuje a proměňuje

- všímat si nepořádku kolem sebe

-   rozlišovat aktivity,které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat

 

 

DĚTI, POJĎTE SEM

 

Charakteristika bloku:

 

Na konci školního a začátku léta oslavíme Den dětí, ukončíme projekt „Cvičíme se zvířátky“ a také plavecký kurz. Letní počasí nám poskytne příležitosti k výletům do přírody, ke hrám v písku a s vodou. Budeme posilovat volní vlastnosti, otužilost a sebeovládání. Při společných hrách si uvědomíme existenci jiných kultur na naší planetě. Školní zahradu využijeme k objevování a zkoumání všeho živého i neživého. Rozloučíme se s dětmi, které půjdou po prázdninách do školy. O prázdninách si budeme vyprávět, kdo kam pojede a kdo už navštívil

zajímavá místa po celém světě. Zdokonalíme  se v pohybových dovednostech a v kooperativních hrách. Budeme podporovat mluvní projev dětí a vzájemně si pomáhat.

 

 

Vzdělávací cíle:

-  osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví

- osvojení si dovedností, které předcházejí čtení a psaní

- osvojení si poznatků o znakových systémech a jejich funkci

- vytváření základů pro práci s informacemi

- rozvoj a kultivace estetického cítění a vnímání

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

- ochrana osobního soukromí a bezpečí

-   vytváření povědomí o existenci jiných kultur

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu

- rozvíjet dovednosti vyjadřovat vztah ke kultuře a k umění

 

Nabídka činností:

-  relaxační a odpočinkové činnosti

- námětové hry

- dramatizace a situační hry

- vyprávění a popisování situací, příběhů a pohádek

- grafomotorické činnosti

- hry na počítači

- práce s encyklopediemi, časopisy a s knihami

- hry s písmeny a číslicemi

- DH – Topologie a Methodiko

- výlety po okolí

- hry na různé profese

- projektové hry „Já jsem takový a ty jsi makový“

- logopedické chvilky

- návštěva zajímavého místa v okolí, výstavy a muzea

- Co by se stalo kdyby…

- pozorování životního prostředí okolo nás, v obci

- poznávání ekosystémů

- vycházky po obci a jejím blízkém okolí

 

Očekávané  výstupy:

- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom ,kde v případě potřeby hledat pomoc

- zacházet s předměty , s hračkami, umět pracovat s jednoduchými nástroji

- rozlišovat některé symboly a značky a porozumět jim

- poznat některá číslice a písmena

- poznat napsané své jméno

- vnímat, že je  zajímavé dovídat se nové věci, využívat zkušennosti k učení

- postupovat podle pokynů a instrukcí

- vyjadřovat svou představivost a fantazii

- vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost

- přijímat zdůvodněné povinnosti

- zorganizovat hru

- zachycovat a vyjadřovat svoje pocity a prožitky všemi způsoby

- odmítat společensky nežádoucí chováním

- odmítat ubližování a lhostejnost

- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat a sledovat dramatické či literární představení

- zachycovat a vyjadřovat své představy, skutečnosti pomocí výtvarných technik, tvořit z papíru, modelovat, vyrábět z přírodnin apod.

- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý , jak svět lidí, tak i svět přírody

- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

 

 

 

 

Další nabídky v rámci programu školy:

 

 • Plavecké kurzy v rámci docházky do MŠ – výuku plavání a dopravu zajišťujeme ve spolupráci s Plaveckou školou v Postoloprtech
 • Setkávání a společné akce s partnerskými MŠ – MŠ Údlice, MŠ Zelená-Málkov, MŠ Droužkovice, MŠ Spořice
 • Logopedická péče ve spolupráci se SPC v Měcholupech
 • Tradiční akce pro děti, rodiče a obec ( Vítání občánků, Spaní v MŠ, Vánoce v MŠ apod.) – zajišťujeme zejména s rodiči dětí, prarodiči, zřizovatelem
 • Odpoledne otevřených dveří pro maminky s batolaty – nabídka spolupráce a adaptace těch nejmenších na prostředí mateřské školy
 • Návštěvy knihovny v Hrušovanech – zajišťujeme pravidelné návštěvy ve spolupráci s knihovnicí obce
 • Návštěva Ekocentra v Podkrušnohorském Zooparku Chomutov
 • Výlety , kino, divadla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Evaluační systém

 

Pro zkvalitňování všech činností školy a souladu se školskými předpisy slouží průběžné vyhodnocování vzdělávání a jeho výsledků. Sledované oblasti:

 

 

 

 • Školní vzdělávací program – funkčnost a soulad s RVP PV
 • Plnění cílů ŠVP
 • Práce učitelů - sebereflexe
 • Výsledky vzdělávání – pedagogická diagnostika
 • Kvalita podmínek vzdělávání
 • Vzdělávací obsah – zpracování integrovaných bloků

 

 

Metody a techniky evaluace:

 • Pozorování.
 • Rozhovory, diskuze, rozbory.
 • Kontrola pedagogických a provozních pracovníků.
 • Hospitace a následné rozbory.
 • Analýza třídní a školní dokumentace.
 • Analýza integrovaných bloků.
 • Porovnávání výsledků s plánovanými cíli.
 • Analýza vlastní pedagogické a řídící práce.
 • Dotazníky pro rodiče i zaměstnance; Ankety.
 • Portfolia.
 • Evaluační tabulky.
 • Diagnostika dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém evaluace školy

CO

hodnotit

JAK

pomocí jakých nástrojů

JAK  ČASTO

KDO

bude zodpovědný

 

KDY A KDO

provede rozbor a stanoví plán do budoucna

Sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP (vzhledem k dětem a zaměstnancům)

Rozhovory, rozbory, diskuze

průběžně

ředitelka

Na pedagogických radách a provozních poradách  ředitelka

Porovnávání a vyhodnocování ŠVP s RVP PV

Analýza školního vzděl. programu 

průběžně

ředitelka

Na pedagogických radách a provozních poradách  ředitelka

Vyhodnocování integrovaných bloků

Analýza integrovaných bloků

1x za 3 měsíce

pedagogové

Na pedagogických radách   ředitelka

Průběžné sledování a hodnocení respektování podmínek(materiálních, hygienických, personálních, podmínek vhodné psychohygieny, organizace a provozu školy a podmínek k zajištění BOZD

Pozorování, diskuse, zápisy do knihy oprav, do zprávy BOZP, hospitační zápisy

průběžně

ředitelka

Na pedagogických radách a provozních poradách  ředitelka

Sledování a hodnocení kvality práce provozních zaměstnanců

Zápisy z kontrol

Podle plánu kontrol

ředitelka

Na  provozních poradách  ředitelka

Sledování a hodnocení kvality práce pedagogických zaměstnanců školy

Hodnotící formuláře, hospitace , rozbory, diskuze

2x ročně

ředitelka

Na pedagogických radách   ředitelka

Průběžná autoevaluace

Formuláře, vlastní analýzy

1x čtvrtletně

pedagogové

Na pedagogických radách   ředitelka

Sebehodnocní a hodnocení

Dotazníky, analýza vlastní práce

1x ročně

všichni

Na pedagogických radách a provozních poradách  ředitelka

Hodnocení pedag. činností, naplňování cílů ŠVP v souvislosti s hodnocením individuálních pokroků dětí

Záznamy, plány práce

Průběžně

pedagogové

Na pedagogických radách   ředitelka

Zvládání očekávaných výstupů v ŠVP

pozorování, portfolia dětí, výstupní hodnocení

Průběžně

pedagogové

Na pedagogických radách   ředitelka

 •  

Pedagogická diagnostika

Průběžně

ředitelka

Na ped.radě -   ředitelka

 

Vyhodnocování (evaluace) vzdělávacího procesu školy

Rozhovory

Průběžně

pedagogové

Na pedagogických radách   ředitelka

Závěrečné zhodnocení vzdělávacího procesu v MŠ - porovnání průběhu a výsledků vzdělávání se vzdělávacími cíli ŠVP a s cíli RVP PV

Diskuse

1x ročně

ředitelka

Na pedagogických radách   ředitelka

Sledování a hodnocení spolupráce školy s ostatními institucemi a odborníky

 

Pozorování

průběžně

ředitelka

Na pedagogických radách   ředitelka

Kontroly dodržování vnitřních norem školy, pracovního a organizačního řádu školy a plnění pracovní náplně

Sledování, rozhovory

průběžně

ředitelka

Na pedagogických radách a provozních poradách  ředitelka

Odborný růst pedagogických pracovníků- semináře, samostudium – kontroly, plán DVPP, doklady o studiu, využívání seminářů v praxi

Rozhovory, rozbory DVPP

průběžně

ředitelka

Na pedagogických radách   ředitelka

Kontroly vedení třídní a jiné svěřené dokumentace

Čtení třídní dokumentace

1x měsíčně

ředitelka

Na pedagogických radách   ředitelka

Evaluace dílčích cílů a klíčových kompetencí

Evaluační tabulky

1x měsíčně

pedagogové

Na pedagogických radách   ředitelka

Informovanost a její zkvalitňování- přístup k informacím a jejich přenos,spokojenost rodičů

nástěnky,porady, diskuse, třídní schůzky, zápisy

průběžně

pedagogové

Na pedagogických radách   učitelky

Vzájemné vztahy mezi rodiči a školou

pozorování, rozhovory

průběžně

všichni

Na pedagogických radách a provozních poradách  ředitelka

akce školy a spolupráce s ostatními školami

Monitoring, fotodokumentace, prezentace

průběžně

všichni

Na pedagogických radách a provozních poradách  ředitelka

 

 

 

 

 

Mateřská škola

Svátek

Svátek má Bořek

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Fotogalerie na rajce.net

Fotogalerie na rajce.net

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Geoportál GEPRO

Mapa GePro

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

FK ČECHIE HRUŠOVANY

http://fkcechiehrusovany.wgz.cz/

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů