rozšířené vyhledávání
Facebook
Obec Hrušovany
Obec Hrušovany

Kontakt:

​​​​Obecní úřad Hrušovany, Hrušovany 15
431 43 Hrušovany u Chomutova

​​​​+420 474 692 310

​​ou.hrusovany@volny.cz

​​ID: p2zbdy3

STRÁNKY SE UPRAVUJÍ

Nejdůležitější předpisy

15. Nejdůležitější předpisy
 
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Hrušovany jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

· Ústava České republiky
· Listina základních práv a svobod
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:
· zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
· zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
· zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
· zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
· zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
· zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
· Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
· vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
· zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
· zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
· zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
· zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
· nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
· zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
· zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
· zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
· zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
· zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
· zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
· zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
· zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
· zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
· zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
· zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
· zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
· nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
· zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
· vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
· zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
· vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
· zákoník práce č. 65/1965 Sb.
· zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
· zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
· zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
· Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
· zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
· zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
· zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
· nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
· zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
· zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami obce Hrušovany, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii “Vyhlášky” (v programu vismo).

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Min. životního prostředí: www.env.cz   
Min. práce a soc. věcí:  www.mpsv.cz
, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Ministerstvo obrany: www.army.cz 
Ministerstvo vnitra:  www.mvcr.cz 
Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz  
Ministerstvo financí:  www.mfcr.cz
 
Min. pro místní rozvoj: www.mmr.cz  
Ministerstvo zdrav:  www.mzcr.cz
Min. školství, mládeže a tělovýchovy.: www.msmt.cz

------
Aktualizace dne: 17.1.2007

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Geoportál GEPRO

Mapa GePro

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

FK ČECHIE HRUŠOVANY

http://fkcechiehrusovany.wgz.cz/